Статут комунального закладу

 

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів смт Тиврів Тиврівської селищної ради (далі – опорний заклад), що надає повну загальну середню освіту, є комунальною власністю Тиврівської селищної ради.

Повна назва: Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів     смт Тиврів Тиврівської селищної ради .

Скорочена назва:  Опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. смт Тиврів Тиврівської селищної ради

Юридична адреса Опорного закладу: 23300, Вінницька область,                   смт Тиврів, вул. Тиверська, 20, тел. 2-15-88.

        1.2. Засновником Опорного закладу та його філій є Тиврівська селищна  рада (далі – засновник). Опорний заклад  підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Засновнику.
        1.3. Опорний заклад є юридичною особою публічного права та неприбутковою установою, що утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, який регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, ідентифікаційний номер і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на неї завдань.
        1.4. Опорний заклад має у своєму складі філії:
 
  - філія І-ІІ ступенів с. Василівка Опорного закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  смт Тиврів Тиврівської селищної ради . Адреса філії: 23303 Вінницька область, , с.Василівка вул. Шкільна, буд.4.
    Скорочена назва: філія І-ІІ ст. с.Василівка, ОЗЗСО І-ІІІ ст. смт Тиврів ;
 
 - філія І-ІІ ступенів с.Дзвониха  Опорного закладу  загальної   середньої  освіти І-ІІІ ступенів  смт Тиврів Тиврівської селищної ради . Адреса філії:  23305, Вінницька область, , с.Дзвониха,  вул. Шкільна, буд.3
    Скорочена назва: філія І-ІІ ст. с.Дзвониха ОЗЗСО І-ІІІ ст. смт Тиврів;
 
   - філія І-ІІ ступенів с.Жахнівка  Опорного  закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  смт Тиврів Тиврівської селищної ради . Адреса філії:  23350, Вінницька область, , с.Жахнівка,  вул.Молодіжна , буд.22.
    Скорочена назва: філія І-ІІ ст. с.Жахнівка, ОЗЗСО І-ІІІ ст. смт Тиврів;
 
   -філія І-ІІ ступенів с. Колюхів   Опорного закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів      смт Тиврів Тиврівської селищної ради. Адреса філії:  23306, Вінницька область, с.Колюхів,  вул. Першотравнева, буд.5
    Скорочена назва: філія  І-ІІ ст. с. Колюхів  ОЗЗСО І-ІІІ ст. смт Тиврів .
 
        Опорний заклад може мати у своєму складі інші філії.
Філії Опорного закладу освіти - не є юридичними особами, діють на пiдставi Положення про філію Опорного закладу освіти і утворені з метою:
- створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;
- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;
-  надання освітніх послуг у сфері початкової та базової середньої освіти за місцем проживання.
 
1.5. Опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  смт Тиврів Тиврівської селищної ради  (код ЄДРПОУ 21723955); є правонаступником усіх прав і обов’язків шляхом приєднання  до нього реорганізованих загальноосвітніх шкіл.
  1.6. Головною метою Опорного закладу, його філій є реалізація права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
  1.7. Головними завданнями Опорного закладу та його філій є:
1.7.1. забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
1.7.2. виховання громадянина України;
1.7.3. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
1.7.4. формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
1.7.5. виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
1.7.6. розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
1.7.7. реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
1.7.8. виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
1.7.9. створення умов для  оволодіння системою  наукових знань про природу, людину і суспільство;
1.8. Опорний заклад, його філії в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» іншими нормативно-правовими  актами, власним Статутом.
 
1.9. Опорний заклад самостійно приймає рішення  і  здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої  законодавством України, та власним Статутом.
 
1.10. Опорний заклад та його філії несуть відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
1.10.1.безпечні умови освітньої діяльності;
1.10.2.дотримання державних стандартів освіти;
1.10.3дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
1.10.4.дотримання фінансової дисципліни.
 
1.11. В Опорному закладі та його філіях визначена українська мова навчання. Можуть формуватись класи з поглибленим вивченням окремих предметів (8-9 класи) та профільні класи (10-11 (12) класи) у залежності від запитів дітей, батьків, громадськості, за наявності відповідного програмно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення профіль навчання (10-11 (12) кл.) та поглиблене вивчення окремих предметів (8-9 кл.) може змінюватись.
 
1.12. Опорний заклад має право:
1.12.1.проходити в установленому порядку ліцензування відповідних видів діяльності, державну атестацію;
1.12.2.визначати форми, методи і засоби організації  освітнього процесу за погодженням із засновником;
1.12.3.визначати варіативну частину робочого навчального плану;
1.12.4.установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
1.12.5.спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
1.12.6. використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
1.12.7.отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
1.12.8.залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України; 
 
1.13. Медичне обслуговування здобувачів освіти та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) – Тиврівською селищною радою.
 
1.14. Взаємовідносини Опорного закладу та його філій з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 
1.15. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або частини серед засновників (учасників) членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.
 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ
 
2.1. Опорний заклад та його філії планують свою роботу самостійно відповідно до річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою опорного закладу.
 

         2.2. Заклад освіти розробляє та використовує в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.

Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог цього Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти.

Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Основним документом, що регулює освітній процес, є складова освітньої програми - навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією  варіативної частини і визначенням профілю навчання. У вигляді додатків подаються навчальні плани філій опорного закладу.
 
2.3. Опорний заклад та його філії забезпечують відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. Опорний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
 
2.4. Відповідно до навчального плану, педагогічні працівники Опорного закладу та його філій самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань  та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
 
2.5. Опорний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України – «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту» та власного Статуту з урахуванням специфіки опорного закладу, його філій, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.
 
2.6. Опорний заклад та його філії здійснюють освітній процес за денною формою навчання.
 
2.7. Відповідно до поданих батьками або особами, що їх замінюють, заяв, опорний заклад за погодженням структурного підрозділу виконавчого комітету в галузі освіти створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.
 
2.8. Опорний заклад може виконувати освітні програми та надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
2.9. Зарахування учнів до опорного навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності копії свідоцтва про народження, медичної  довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас утворюється в обов’язковому порядку
 
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства. 
 
2.10. В Опорному закладі та його філіях для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при  наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня. 
 
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора опорного закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Режим роботи груп продовженого дня затверджується наказом по школі.
 
2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються опорним закладом у межах часу, що передбачений  навчальним планом.
 
Навчальний рік розпочинається 1 вересня у День знань, триває не менше 175 навчальних днів і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.
 
Навчальний рік поділяється на два семестри: за рішенням педагогічної ради у структурі кожного семестру можуть виділятися чверті ( у структурі І семестру - І та ІІ чверті, у структурі ІІ семестру – ІІІ, ІV чверті).
 
Тривалість канікул протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.
 
2.12. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
 
2.13. За погодженням із структурним підрозділом виконавчого комітету  в галузі освіти, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю опорного  закладу щорічно директором закладу освіти  затверджується графік канікул, загальна тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.
 
2.14. Безперервна навчальна діяльність учнів згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки не може перевищувати: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у  п’ятих - одинадцятих - 45 хвилин. 
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами Департаменту освіти і науки та територіальними установами Держпродслужби.
 
2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується територіальними установами Держпродслужби та затверджується директором. Тижневий режим роботи Опорного закладу фіксується у розкладі навчальних занять.
 
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в опорному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх потреб та інтересів учнів, на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
 
2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до методичних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
 

2.17. В Опорному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців). Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.

Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою) формою здійснюється не менше двох разів на рік.
 
У першому-другому класах використовується вербальне оцінювання рівня очікуваних результатів навчання здобувачів освіти, у наступних класах – здійснюється оцінювання за 12-ти бальною системою. 
У документі про освіту (свідоцтво досягнень, табель успішності, свідоцтво) відображаються досягнення учнів у навчанні.
 
2.18. Результати семестрового, річного оцінювання та результати ДПА доводяться до відома учнів класним керівником, результати ДПА - головою атестаційної комісії.
 

       2.19. Порядок переведення і випуск учнів опорного закладу визначається чинними документами. Учні переводяться на наступний рік навчання після завершення навчального року, крім випадків, визначених законодавством.             Рішення про переведення учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою здобуття освіти, приймається з урахуванням результатів навчання.

2.20. Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) закладу освіти регулюється Законом України «Про повну загальну середню освіту» та не може становити менше 5 учнів та більше:

24 учнів, які здобувають початкову освіту;

30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

 

2.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам  Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. 
 
Проведення державної підсумкової атестації здійснюється відповідно до чинних нормативних документів.
 
2.22. Учні, які завершили навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації отримують такі документи про освіту:
– свідоцтво про  початкову освіту;
– свідоцтво про  базову середню освіту; 
– свідоцтво про повну загальну середню освіту.
 

2.23. За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення й відзначення.

         Види та форми заохочення й відзначення учнів у закладі освіти визначаються установчими документами закладу освіти та/або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою закладу освіти. До видів заохочення і відзначення учнів, зокрема, може бути віднесено нагородження похвальним листом, грамотою, золотою чи срібною медаллю.

         Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада закладу освіти.

         Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

         Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, юридичні, фізичні особи можуть заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів (в межах коштів, передбачених на ці цілі).

2.24. Виховання учнів у опорному закладі здійснюється під час уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

 

2.25. Цілі освітнього процесу в опорному  закладі та його філіях визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України та законах України, інших нормативно-правових актах.

 

2.26. У опорному закладі та його філіях забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань. Примусове залучення здобувачів освіти до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

2.27. Дисципліна в опорному закладі та його філіях підтримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, Правил внутрішнього розпорядку та Статуту закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 
3. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками освітнього процесу в Опорному   закладі  та його філіях є:
здобувачі освіти (учні);
керівники закладу освіти;
педагогічні працівники;
практичні психологи, бібліотекарі;
інші працівники закладу освіти ;
батьки або особи, які їх замінюють;

асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26  Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 
3.2. Права та обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
 
3.3. Здобувачі освіти мають право:
3.3.1. на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
3.3.2. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;
3.3.3. на доступ до інформації з усіх галузей знань;
3.3.4. брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
3.3.5 брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;
3.3.6 брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;
3.3.7. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
3.3.8. на захист від будь-яких форм  експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
3.3.9. на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
 
3.4.Здобувачі освіти зобов'язані:
3.4.1. оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
3.4.2. дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
3.4.3. дотримуватися законодавства України, моральних, етичних норм;
3.4.5. брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
3.4.6. дотримуватися правил особистої гігієни.
 
3.5. Педагогічними працівниками  Опорного навчального закладу та його філій можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

         Не можуть працювати в закладі освіти або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.

3.6. Призначення на посаду педагогічних та інших працівників та їх звільнення здійснюється директором Опорного закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
 
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
1)   захист професійної честі, гідності;
2) самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;
3) участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;
4) проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
5) виявлення педагогічної ініціативи;
6) позачергову атестацію з метою присвоєння відповідної  категорії, педагогічного звання;
7) підвищення кваліфікації, фахову перепідготовку;
8) участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;
9) отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
10) на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
 
3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
1) забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
2) сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
3) сприяти зростанню іміджу закладу освіти;
4) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
5) виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
6) готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
7) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати  гідність учнів;
8) захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну та іншим шкідливим звичкам;
9) постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, виконувати Статут закладу освіти, правила внутрішнього розпорядку, трудового договору;
10) виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти, органів управління освітою;
11) брати участь у роботі педагогічної ради.
 
3.9. В Опорному закладі та його філіях обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки  України.
 
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, положення про філію Опорного закладу, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають  займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
 

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають права та обов’язки у сфері загальної середньої освіти, передбачені цим Законом, Законом України "Про освіту" та іншими законами України. Зокрема, мають право:

1)  обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування;
2) звертатись до органів управління освітою, директора Опорного  закладу і органів громадського самоврядування з питань організації та здійснення освітнього процесу;
3) брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Опорного закладу та його філій;
4) на захист законних інтересів здобувачів освіти в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах;

         5) бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником опорного закладу (філії).

 
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
1) забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
2) постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
3) поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
4)  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.
 
3.13. Представники громадськості мають право:
1) обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
2) керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
3) сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;
4) проводити консультації для педагогічних працівників;
5) брати участь в організації освітнього  процесу
 
3.14. Представники громадськості зобов’язані:
1) дотримуватися Статуту Опорного закладу;
2) виконувати накази та розпорядження директора опорного закладу, рішення органів місцевого самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
 
 
                          4. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

        4.1.Органами управління та самоврядування опорної школи  є засновник,  директор, батьківські збори, Рада , педагогічна рада.

       4.2.Засновник Опорного закладу:

        4.2.1. приймає рішення про утворення,реорганізацію та ліквідацію закладу;

        4.2.2. затверджує статут (його нову редакцію), Положення  про філію;

        4.2.3.встановлює граничну  чисельність працівників та штатний розпис;

        4.2.4. укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу, встановлює умови  оплати праці  та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу  з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти

        4.3. Засновник закладу освіти зобов’язаний:

         4.3.1. забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

          4.3.2. у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

      4.4 .Засновник делегує відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Тиврівської селищної ради  повноваження щодо:

- затвердження кошторису та приймання фінансового  звіту закладу у випадках та порядку, визначених законодавством;

 - здійснення  контролю за дотриманням установчих документів закладу освіти ,за  за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискриміінації), за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти.

- виконання функцій головного розпорядника коштів.

     4.5. Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює його директор відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу освіти та Положення про філію. Керівництво філією опорного закладу освіти здійснює завідувач філією відповідно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про філію. 
Директором  опорного закладу та завідувачем філії може бути громадянин України, який має вищу освіту на рівні магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3 років.
 
4.6. Директор опорного закладу призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади після прийняття рішення засновником або уповноваженим ним органом.
Призначення та звільнення заступників директора та завідувачів філіями здійснюється директором опорного закладу з дотриманням чинного законодавства.
 
4.7. Вищим органом громадського самоврядування опорного закладу та його філій є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
4.8. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
1) працівників закладу освіти – зборами трудового колективу;
2) учнів закладу освіти другого-третього ступеня – класними зборами;
3) батьків,  представників  громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.
Визначається така кількість делегатів: від працівників закладу 10, учнів 10, батьків і представників громадськості 10.
Термін їх повноважень становить 1 рік.
Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.
Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу освіти, засновник.
 
4.9. Загальні збори:
1) обирають раду опорного закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
2) заслуховують звіт директора і голови ради опорного закладу;
3) розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
4) затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;
5) приймають  рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;
 
4.10. У період між загальними зборами діє Рада опорного закладу.
 
4.11. Метою діяльності Ради є:
1)  сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
2) об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;
3) формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;
4) розширення колегіальних форм управління закладом освіти;
5) підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.
 
4.12. Основними завданнями Ради закладу є:
1) підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
2) визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;
3) формування навичок здорового способу життя, створення належного  педагогічного клімату в закладі;
4) сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;
5) підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
6) сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
7) підтримка громадських ініціатив щодо створення належних матеріальних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
8) ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
9) стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку й підтримці обдарованих дітей;
10) зміцнення партнерських зв’язків між родинами здобувачів освіти та закладом загальної середньої освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.
 
4.13. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) закладу освіти. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради збудь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією). На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше, ніж на третину.
 
4.14. Рада опорного закладу діє на засадах:
1) пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,
суспільства, держави;
2) дотримання вимог законодавства України;
3) колегіальності ухвалення рішень;
4) добровільності і рівноправності членства;
5) гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу освіти, засновника, а також членами Ради.
Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.
Рішення Ради, що не суперечать законодавству України та Статуту  опорного закладу, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації закладу освіти з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету (ради трудового колективу) Опорного закладу.
Очолює Раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради.
Голова Ради може бути членом педагогічної ради.
Головою Ради  не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу освіти, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 
4.15. Рада Опорного закладу:
1) організовує виконання рішень загальних зборів;
2) вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
3) спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу освіти та здійснює контроль за його виконанням;
4) разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу освіти;
5) затверджує режим роботи закладу освіти;
6) сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
7) приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю за «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
8) разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини навчальних планів, враховуючи можливості, потреби здобувачів освіти, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
9) заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
10) бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань вчителям;
11) виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
12) виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
13) вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
14) ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
15) сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
16) розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
17) розглядає питання родинного виховання;
18) бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
19) сприяє педагогічній освіті батьків;
20) сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
21) розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (здобувачами освіти);
22) організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
23) розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи закладу освіти;
24) вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
25) може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою.
 
4.16. Директор Опорного закладу:
1) здійснює керівництво педагогічним колективом Опорного закладу та його філій, забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
2) організовує освітній процес;
3) забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
4) відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
5) створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
6) забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
7) підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
8) забезпечує права учнів  на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
9) призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
10) контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
11) здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені
терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
12) розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і
коштами;
13) видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
14) затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу освіти;
15) створює умови для творчого зростання педагогічних працівників,
пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
16) несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником;
 
4.17. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається директором закладу освіти на підставі законодавства і затверджується структурним підрозділом  виконавчого комітету в галузі освіти.
Зменшення обсягу педагогічного навантаження менше тарифної ставки (посадового окладу) може  здійснюватися лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
 
4.18.У Опорному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор Опорного закладу.
 
4.19. Педагогічна рада розглядає питання:
1) удосконалення  і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи Опорного закладу та його філій;
2) переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
3) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
4) морального та матеріального заохочення учнів та працівників  закладу освіти та його філій.
 
4.20. Робота педагогічної ради Опорного закладу  та його філій планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.
 
4.21. В Опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
 
                       5. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна база  закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі  закладу.
5.2. Майно  закладу   знаходиться по праву оперативного управління відповідно до чинного законодавства та  рішення засновника. 
5.3.Відчудження, списання, передача в оренду майнових об’єктів, що належать закладу  на праві оперативного управління та є власністю  Тиврівської селищної ради, здійснюється у порядку, встановленому рішеннями  Засновника..
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна  закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
.
                       6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність Опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.
        6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є:
кошти засновника;
кошти фізичних, юридичних осіб;
кошти, отримані за надання платних послуг;
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
благодійні внески юридичних і фізичних осіб ;
 джерел, що не заборонені законодавством.

  6.3. Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

       6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством , нормативно-правовими актами та рішеннями засновника. 
        6.5. Звітність про діяльність Опорного закладу та його філій встановлюється відповідно до законодавства.

 

 

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Опорний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 
7.2. Опорний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями,громадськими об’єднаннями інших країн.
 
 
 
8.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО  ЗАКЛАДУ
 
       8.1. Державний контроль за роботою закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти і здійснюється  центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти.
       8.2. Державний контроль здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
        8.3. Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) за закладом освіти щодо дотримання ним законодавства, є Державна служба якості освіти України.
        8.4.. Засновник  закладу здійснює контроль за роботою закладу з питань, що не пов’язані з освітньою діяльністю.
         8.5. Громадський контроль за діяльністю закладу  здійснюють органи самоврядування закладу  у  межах, визначених  цим Статутом.
 
 
 
     9.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ
 
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Опорного закладу та його філій приймає засновник. Реорганізація Опорного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.
 
9.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.
 
9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Опорного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
 
9.4. У разі припинення діяльності закладу освіти як юридичної особи внаслідок ліквідації, реорганізації передбачається передача активів  одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (визначених навчальних закладів-правонаступників відповідно до чинного законодавства) або зарахування до місцевого бюджету.
 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1.Внесення змін до цього Статуту здійснюється  засновником шляхом викладення Статуту в новій редакції у відповідності до чинного законодавства

 

 

 

 

  Всі новини

  Контакти

  Адреса:смт.Тиврів

  вул.Тиверська, 20

  Тел.:(04355)2-12-84

  Email:ozzsotyvrov@gmail.com